Mångfald och inkluderande

Demografiska förändringar leder till ett ökande antal äldre i samhället och på arbetsplatser. Forskning visar att äldre har många förmågor som behövs för Industry 4.0, till exempel oberoende beslutsfattande, kunskap om och förståelse för system och ämnesövergripande tänkande. Forskning visar också att ny teknik kan kompensera vissa av de sjunkande fysiska förmågorna hos en åldrande arbetskraft. Utmaningen är därför att anpassa arbetsmiljön till behoven hos de äldre. Man kan göra liknande överväganden gällande funktionsnedsätt- 15
ningar, där modern teknik kan skapa nya möjligheter på arbetsplatsen. En allvarlig utmaning är dock de prognoser som visar på ökningar av sjukdomsfall. Som exempel kan nämnas att enligt International Agency for Research on Cancer förväntas det absoluta antalet cancerfall i de 28 EUländerna faktiskt öka på grund av demografiska effekter, från 2,75 miljoner 2015 till över 3,1 miljoner fall per år 2025.

För att hantera de här utmaningarna måste arbetstagarrepresentanter säkerställa att det demografiska perspektivet beaktas när nya arbetsplatser planeras och utformas. Regelbundna uppföljningar av den enskilda arbetstagarens arbetsuppgifter och förmågor kan göra det möjligt att planera deras karriärutveckling efter deras specifika behov, och även att dra nytta av införandet av ny teknik.

Arbetstagarrepresentanter måste också främja förebyggande insatser mot risken för kroniska sjukdomar på arbetsplatsen. De måste öppna dialog med ledningen och andra relevanta intressenter om hur man ökar möjligheterna till anställning även för personer med kroniska sjukdomar. De måste öka arbetstagarnas medvetenhet om betydelsen av mångfald och inkludering samt motverka potentiellt diskriminerande uppträdande.

Välfärdsprogram för äldre i det italienska företaget Beretta

Kollektivavtalet på Beretta, som skrevs under 28 mars 2018, innehåller en lista över redan genomförda åtgärder för att hantera en åldrande
arbetsstyrka. För att främja en hälsosam kost finns en dietist tillgänglig två gånger i månaden för att besvara personalens frågor och ge information.
Dessutom har personalmatsalen utrustats med gröna, gula och röda markeringar för att klassificera mat efter dess kaloriinnehåll. För anställda äldre än 40 år erbjuds gratis hälsokontroller, tack vare ett partnerskap med lokala sjukhus. Företaget har utrustats med 7 hjärtstartare, och över 55 arbetstagare har redan utbildats i att använda dem i nödsituationer.