Обработка на данни за служителите

Увеличаването на персонализирането и сервитизацията на производството, както и стремежът към по-голяма ефективност в областта на здравословните и безопасни условия на труд и управлението на човешките ресурси може да доведе до събирането и обработката на големи количества данни, включително данни за отделни работници (напр. присъствие и отсъствие на работа, скорост на изпълнение на задачата, физическа информация като сърдечен ритъм и кръвно налягане и др.). Тези данни могат да се използват и за автоматизиране и ускоряване на процесите на вземане на решения и оценка на работата. По този начин възникват сериозни опасения не само за индивидуалната неприкосновеност на личния живот и защитата на личните данни, но и за равенството, прозрачността и законосъобразността на обработката на данни, алгоритмичното вземане на решения и оценката.

За да се справят с това предизвикателство, представителите на работниците трябва да задълбочат познанията си относно регулирането на поверителността и защитата на данните, вероятно и с подкрепата на външни експерти и да поискат по-голямо участие в процесите на вземане на решения

относно събирането и анализа на данни. В тази връзка подходът на „договаряне на алгоритъма“ е застъпен на международно ниво, за да се насърчат представителите на работниците да се договарят за събирането на данни, начините на тяхното използване и преследваните цели. Целта на колективното договаряне в тази област не трябва да бъде просто запазването на неприкосновеността на личния живот на работниците срещу опитите за наблюдение на работата, но и по-голямо участие на работниците в процесите на вземане на решения, които все повече зависят от събрани данни и тяхното възможно непрозрачно използване.

От 2019 г. испанската профсъюзна конфедерация UGT започна кампания, насочена към повишаване на осведомеността сред представителите на работниците по въпроси, свързани със защитата на данните на работниците и защитата на основните права в светлината на новите цифрови технологии на работните места. През юли 2019 г. UGT публикува наръчник относно колективното договаряне на секторно и фирмено ниво по тези теми. През същата година подновяването на националния КТД за металопроизводство, технологии и услуги въведе някои важни разпоредби, включително създаването на национална обсерватория за индустрията, натоварена да анализира процесите на технологична трансформация, за да може социалните партньори да бъдат проактивни и да изпреварват текущите трансформации. Освен това споразумението включва раздел, изрично посветен на защитата на данните на работниците и защитата на дигиталните права. Според него работодателите са длъжни да информират своевременно представителите на работниците за решенията относно въвеждането на дигитални иновации с възможни ефекти върху работната среда и условията на труд. В допълнение към принципите, изразени в европейското законодателство за обработка на данни (напр. пропорционалност, минимизиране, законосъобразност, прозрачност, почтеност, поверителност), националният КТД задължава работодателите да очертаят, заедно с представителите на работниците, критериите за използване на цифрови устройства, чрез изготвяне на вътрешни насоки, насочени към регулиране на условията за използване и достъп до цифрови системи, настройката на програми и съхранението на данни. И накрая, националните страни по договаряне възложиха на децентрализираното договаряне да се справя с въпроси, свързани с достъпа и коригирането на данни, както и с ограничаването или спирането на обработката на данни.
В Nuovo Pignone, италианска компания от групата General Electric Oil & Gas, всяка работна станция е оборудвана с панел, където отделният работник трябва да въведе информацията, свързана с възможна неизправност. Когато това се случи, системата генерира сигнал с работна поръчка, насочена към работния екип, който отговаря за разрешаването на възможни проблеми. Важно е да се подчертае, че преди инсталирането на това устройство работниците и техните представители успяха да се включат в диалог с ръководството и допринесоха за дефинирането на конкретната информация, която трябва да се вмъкне в панела. Друг релевантен случай в тази област е подписаният през 2018 г. колективен договор в Partesa (компания, работеща в сектора на търговията на дребно), който предвижда инсталиране на приложение за безопасно шофиране в смартфоните, предоставени на персонала, с цел проследяване и след това подобряване на поведението при шофиране на служителите при изпълнение на техните задължения. Както е посочено в споразумението, приложението предоставя на отделните работници обратна връзка относно индивидуалното поведение на шофиране. Въпреки това се събират само обобщени поведения при шофиране (от минимум 10 души); след това те се връщат в групите водачи и се анализират на срещите за „безопасност“, провеждани във всеки отдел, с цел да се подчертаят значителните рискове при управление на превозно средство и да се възприемат по-съзнателни и по-малко опасни стилове на шофиране.
Много проактивна (а не просто защитна) роля имаше IG Metall в областта на дигиталната трансформация, от 2014 до 2016 г. С приноса си към дизайна на „APPsist“, интелигентна система за подпомагане, използвана в производството и насочена към поддържане на работниците в цеховете и позволяваща на мениджърите да използват гъвкаво своите служители за изпълнение на различни задачи в полза на ефективността и стандартите за качество. Софтуерното решение предоставя контекстно-чувствителна система за помощ и знания, която може да бъде разширена чрез интегриране на технологии за разширена и виртуална реалност. Разработването на „APPsist“ бе възможно чрез партньорство с множество заинтересовани страни, включващо не само изследователски центрове и университети, но също и синдикати и асоциации на работодателите, и финансирано от Федераното министерство на икономиката и енергетиката. Участието на IG Metall в проекта позволи на синдиката да знае от самото начало, още преди прилагането му в компаниите, функционирането на системата, необходимите й данни и как се обработват.
За повече информация: https://edtec.dfki.de/en/projekt/appsist/.