Arbetsmiljö

Även om robotar förväntas ta över allt fler riskfyllda jobb som tidigare utförts av arbetstagare, och även om informationsteknik troligen kommer att upptäcka faror i arbetsmiljön på ett mer effektivt sätt, kan nya risker uppstå. Till exempel giftiga material som används vid 3D-utskrift eller digitalisering av arbete där man med hjälp av VR och AR har möjlighet att arbeta när som helst och var som helst. Syndrom som teknikstress (vilket är den stress som uppstår på grund av ändringar i arbetsrutiner och samarbetsformer vid introduktion av ny teknik), utbrändhet eller “fear of missing out” (FOMO) som är ’rädslan för att missa något’, som andra får uppleva, något som ofta förstärks genom deras inlägg i sociala medier). Nationella och europeiska institutioner har redan identifierat “nomofobi” (rädsla för att vara utan mobiltelefon) och “phubbing” (vanan att interagera via telefonen istället för mellan människor) som växande problem. Dessutom har utvecklingen av muskel- och skelettbesvär på arbetsplatsen identifierats som ett resultat av samspelet mellan både psykosociala och fysiska riskfaktorer.

För att hantera den här utmaningen måste arbetstagarrepresentanter verka för, med stöd från arbetsmiljöexperter (psykologer, ergonomer, företagsläkare etc.), så att smart utrustning och nya arbetsmiljöer utformas med fokus på människor och deras säkerhet och behov. För att identifiera risker och 

finna lösningar krävs holistiska och heltäckande strategier, som återspeglar flerfaktorskausaliteten (som härrör från både individen och arbetsplatsen) hos både arbetssjukdomar och arbetsolyckor, och samtidigt utgår från ett deltagande förhållningssätt som inkluderar alla nivåer i företaget. Genom att höja arbetstagarnas medvetenhet om effekter av ny teknik, kan arbetstagarrepresentanter bidra till att utveckla nya sätt att förhindra negativa effekter av digitalisering av arbete, samtidigt som man bevakar balansen mellan arbetet och det privata livet.

År 2017 valde ENI Italia, som är en del av den multinationella koncernen med samma namn som verkar inom energisektorn, ut sex av sina anläggningar för införandet av digitala tekniker (såsom Augmented Reality och Internet of Things), i syfte att förbättra effektiviteten inom operativa och beslutsfattande aktiviteter samt arbetstagarnas hälsa och säkerhet. För genomförandet av projektet ”Smart säkerhet” genomgick ENI Italia, med hänsyn tagen till rättsliga skyldigheter vad gäller skydd av arbetstagares data, en lång kollektivförhandling med de italienska sektoriella fackförbunden, FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL och UILTEC-UIL, som ledde till undertecknandet av 22 kollektivavtal (7 omfattande hela företaget, de andra de enskilda anläggningarna). Både kollektivförhandlingar och gemensam organisation av utbildning och upplysningsverksamhet har möjliggjort införandet av smart skyddsutrustning och kanaler för datadelning i realtid, i syfte att rapportera potentiellt farliga eller ovanliga situationer, underlätta effektiva beslutsprocesser och tillhandahålla support på distans till anställda som befinner sig på fält. Fyra år efter projektets början ha fem anläggningar helt integrerat innovationen ”Smart säkerhet”, medan vissa problem återstår på en av anläggningarna på grund av motstånd från en del arbetstagare och fackförbundsrepresentanter.
’Rätten att koppla från’ arbetet har införts i många företag på europeisk nivå. Ett exempel är det avtal som nåddes på BMW i Tyskland och som trädde i kraft 2014. Där angavs att alla anställda har rätt att registrera tid för arbete utanför arbetsgivarens lokaler som arbetstid. Om de till exempel vill läsa sin e-post hemma innan de går till kontoret får de göra det, men de måste rapportera den tid de tillbringar med aktiviteten utanför kontoret till företaget i slutet av veckan. De uppmuntras dessutom att komma överens om ’fast tid för nåbarhet’ med sina chefer, och utanför den överenskomna arbetstiden har de rätt att stänga av och inte vara tillgängliga. Dessa kollektiva bestämmelser, som kompletteras av företagets motto ”Arbeta flexibelt, att veta när det är dags att stänga av” (Flexible arbeiten, bewusst abschalten), är avsedda att tydliggöra omfattningen av informellt mobilt arbete och hjälpa individerna att balansera betalt arbete och privatliv. Slutligen levereras en licens för distansarbete till alla BMW-anställda som avslutat en riktad utbildning om lagstiftningen om dataskydd, arbetstid, arbetsplatsdesign samt hälsa och säkerhet på jobbet. Utbildningen anordnas av företaget och består av både podcaster och moduler på plats.
I juli 2021 undertecknade representanter för Chiesi Farmaceutici, ett multinationellt läkemedelsföretag med säte i Parma (Italien), och representanter för dess arbetstagare ett avtal i vilket särskild uppmärksamhet ägnades åt balansen mellan arbete och fritid samt den mentala och fysiska integriteten hos arbetstagare som arbetar på distans. Parterna tog fram ett antal uppföranderegler: Organisera möten mellan kl. 9.00 och 18.00, med hänsyn tagen till lunchrasten. Undvika att ha flera videokonferenser i rad, så att man kan slappna av och förbereda sig inför nästa möte. Uppmuntra folk att stretcha med jämna mellanrum, för att minska trycket på nacken och lindra smärtor. Skicka e-postmeddelanden och kommunikation under normal arbetstid. Företaget åtog som även att tillhandahålla distansarbetare med nödvändigt psykologiskt stöd för att förhindra framväxten av en upplevelse av isolering.