Digitalisering inom fackförbundsrörelsen

Digital teknik har potential att ge stöd åt fackförbund och arbetstagares representanter. Digitala applikationer och sociala nätverk kan möjliggöra bättre organisering av protester och demonstrationer, effektivare och mer inkluderande beslutsprocesser samt fler sätt att hålla kontakten och kommunicera med arbetstagare på. Ibland får dock algoritmer skulden för sprickor i relationer mellan arbetstagare och en organisation, då de tar över funktioner som traditionellt sett utförs av människor och gör det möjligt för företag att använda sig av arbetskraft från hela världen. Därför anses digitalisering skapa en mer utspridd arbetsstyrka, både geografiskt och organisatoriskt, som kan vara ganska svår att samla ihop, organisera och representera av traditionella fackförbund. Sådana fackförbund kan också allvarligt försvagas i sin förhandlingsroll på grund av att tekniska verktyg fragmenterar tillverkningsprocesser och sprider ut maktcenter.

För att lösa detta problem bör arbetstagares representanter själva utnyttja digital teknik i sina handlingar avseende rekrytering och organisering av arbetskraft, samt i förhandlingar och interaktioner med arbetsgivare och andra sociala och politiska aktörer. De bör se digitala verktyg som en förstärkning

av deras roll, i kombination med mer traditionella instrument och metoder. Digital uppkoppling bör förstärkas för att bygga upp och utveckla nätverk av arbetstagare på en nationell och internationell nivå.

Det italienska fackförbundet FEMCA-CISL (som representerar arbetstagare inom bland andra energi-, konfektions- och kemi-industrierna) har initierat ett projekt kallat ”Certifierat digitalt abonnemang”, med syftet att tillhandahålla ett nytt och effektivt sätt för att samla in och hålla reda på enskilda arbetstagares anknytningar. Det här projektet, som ska lösa praktiska problem som orsakats av COVID-19-pandemin, prövades på lokala FEMCACISL-filialer från juni 2020 till februari 2021. Det certifierade digitala abonnemanget (avsett som ett alternativ och inte en ersättare av det traditionella pappersdokumentet) har utformats som ett entydigt originaldokument. Abonnemanget sker via en webbapplikation, som även kan hämtas till mobilenheter. Identifiering och verifiering av nya medlemmar säkerställs genom olika element, såsom digital signatur via ett OTP-system. Hela processen för den digitala certifieringen och samt lagringen av uppgifter följer gällande bestämmelser om sekretess och dataskydd. Digitala abonnemang registreras automatiskt i en databas som ägs av den fackliga samorganisationen CISL. Dessutom får anställda och företag bekräftelse på abonnemang till certifierade e-postadresser. För att tekniskt implementera det här projektet etablerade FEMCA-CISL ett partnerskap med ett företag som har ackrediterats av ansvarigt italienskt statligt organ för tillhandahållande av digitala certifikat.
2015 lanserade IG Metall plattformen “FairCrowdWork”, som var avsedd att samla crowdworkers från hela världen och låta dem utbyta åsikter och bedöma (rangordna) arbetsvillkoren på olika online-plattformar för digitalt arbete. Forskare engagerades för att utforma en prototyp för rangordningssystemet. Plattform hanteras och finansieras nu gemensamt av IG Metall, den österrikiska landsorganisationen Arbeiterkammer, det österrikiska fackförbundet Österreichischer Gewerkschaftsbund – ÖGB och det svenska tjänstemannaförbundet Unionen, i samarbete med forsknings- och utvecklingspartners. Detta projekt kan kopplas till en bredare strategi från det tyska fackförbundet, med syfte att utöka den traditionella gruppen medlemmar genom att innefatta nya former av arbete. 2016 öppnade sig IG Metall för att ha egenföretagare som medlemmar, och skrev på Frankfurt Paper on PlatformBased Work, ett gemensamt uttalande från flera samhällsaktörer i Europa och Nordamerika som uppmanar till samarbete mellan flera transnationella intressenter för att säkerställa rimliga arbetsvillkor på plattformar för digitalt arbete. 2017 inrättade det tyska fackförbundet, tillsammans med åtta europeiska plattformar för crowdsourcing och det tyska crowdsourcingförbundet (Deutscher Crowdsourcing Verband), en ombudsman för att avgöra tvister mellan crowdworkers, kunder och plattformar. Ombudsmannen ska även tillse efterlevnaden av ‘Uppförandekoden för crowdsourcing’, som undertecknats av dessa 8 digitala plattformar.
Mer information finns på http://faircrowd.work
Under 2019 års valomgång i belgiska företag utvecklade fackförbunden ACV-CSC Metea, ACV-CSC BIE och AC-CSC Voeding & Diensten, tillsammans med representanter för unga arbetstagare, ett interaktivt gruppspel kallat ”Union Match”, som spelades på surfplattor. Målet med spelet var att ”tända på stubinen till fackförbundsrörelsen”, det vill säga att öka unga arbetstagares medvetenhet om fackförbundens roll och verksamhet samt att uppmuntra dem att spela en aktiv roll som medlemmar, aktivister och framtida representanter på arbetsplatsen. Spelet utspelar sig i en virtuell stadsmiljö, där spelare upplever riktiga situationer och ställs inför vanliga utmaningar som de kan ta itu med tillsammans. De kan till och med förhandla med andra deltagare. Genom spelet har belgiska fackförbund lyckats övertyga 30 unga arbetstagare att ställa upp i val på arbetsplatsen