Дигитализация в рамките на синдикалното движение

Цифровите технологии имат потенциала да подкрепят действията на синдикалните организации и представителите на работниците. Дигиталните приложения и социалните мрежи могат да позволят по-добра организация на протести и демонстрации, по-ефективни и приобщаващи процеси на вземане на решения и допълнителни начини за поддържане на връзка и комуникация с редица работници. Алгоритмите обаче са обвинявани за разкъсването на връзката между работниците и организацията, като поемат функциите на човешките ресурси, традиционно изпълнявани от мениджъри, и позволяват на фирмите да набавят работна сила от цял свят. Поради това се счита, че цифровизацията създава все поорганизационно и географски разпръсната работна сила, която е доста трудна за събиране, организиране и представяне от традиционните синдикати. Последните също могат да бъдат сериозно подкопани в ролята си на договаряне от технологични инструменти, фрагментиращи производствените процеси и разпръскващи центрове на власт.

За да се справят с това предизвикателство, представителите на работниците трябва да използват напредъка в цифровите технологии, за да подкрепят действията си по отношение на набирането и организирането на работна сила, както и договарянето и ангажирането с работодатели и други социални и 

политически играчи. Те трябва да разглеждат цифровите устройства като фасилитатори на своята роля, в комбинация с по-традиционни и офлайн инструменти и практики. Цифровата връзка трябва да бъде особено засилена за изграждане и развитие на мрежи от работници в национален и международен мащаб.

Италианският синдикат FEMCA-CISL (представляващ работници в енергетиката, облеклото, химията и свързаните с тях сектори) инициира проект относно „Сертифициран дигитален абонамент“, с цел да осигури нов и ефективен начин за събиране и проследяване на синдикалната принадлежност на отделните работници. Този проект, предназначен да отговори на практически проблеми, причинени от пандемията COVID-19, беше експериментиран в местните клонове на FEMCA-CISL от юни 2020 г. до февруари 2021 г. „Сертифицираният цифров абонамент“ (предназначен за алтернатива, а не за замяна на традиционния хартиен такъв) е създаден да бъде еднозначен и оригинален документ. Абонаментът става чрез уеб приложение, което може да бъде изтеглено и на мобилни устройства. Идентифицирането и проверката на новите членове се осигуряват от различни елементи като цифровия подпис чрез ПИН система. Целият процес на дигитално сертифициране, както и запазването на данните са в съответствие със съществуващите разпоредби за поверителност и защита на данните. Дигиталните абонаменти автоматично влизат в база данни, собственост на синдикалната конфедерация CISL. Освен това служителите и предприятията получават потвърждения за абонаменти чрез сертифицирани имейли. За техническо изпълнение на този проект, FEMCA-CISL установи партньорство с компания, акредитирана от съответната италианска публична агенция за предоставяне на цифрови сертификати.
През 2015 г. IG Metall популяризира стартирането на платформата „FairCrowdWork“, предназначена да събере работници от цял свят и да им позволи да обменят своите възгледи и да оценяват условията на труд в онлайн платформи за работа. Някои изследователи направиха прототип на рейтингова система. Сега платформата се управлява и финансира съвместно от IG Metall, Австрийската камара на труда (Arbeiterkammer), Австрийската профсъюзна федерация (Österreichischer Gewerkschaftsbund – ÖGB) и шведския синдикат на белите якички, Unionen, съвместно с партньори от научно-изследователския сектор. Този проект може да се опише като поширока стратегия на германския синдикат, насочена към разширяване на традиционния обхват на представителство чрез включване на нови форми на заетост. През 2016 г. IG Metall стартира приемането на самонаети членове и подписа Франкфуртската книга за платформено-базирана работа, съвместно изявление на няколко социално-икономически представители от Европа и Северна Америка, призоваващо за транснационално сътрудничество между множество заинтересовани страни, за да се гарантират справедливи условия на труд в платформената икономика. През 2017 г. германският съюз, заедно с 8 европейски платформи за краудсорсинг и Германската краудсорсинг асоциация (Deutscher Crowdsourcing Verband), създаде офис на омбудсман за уреждане на спорове между работници, клиенти и платформи. Този офис също така има за цел да наложи „Кодекса за поведение за краудсорсинг“, подписан от същите 8 дигитални платформи.
Повече информация на: http://faircrowd.work.
По време на изборите през 2019 г. в белгийските предприятия, синдикалните федерации ACV-CSC Metea, ACV-CSC BIE и AC-CSC Voeding & Diensten разработиха, в сътрудничество с представители на младите работници, интерактивна групова игра, наречена „Union Match“, която се играе през таблети. Целта на играта бе да „запали искрата на синдикализма“, тоест да повиши осведомеността на младите работници за ролята и дейността на синдикатите, както и да ги насърчи да играят активна роля като членове, активисти и бъдещи представители на младежта в предприятията и на работните си места. Играта се развива във виртуален градски свят, където играчите преживяват ситуации от реалния живот и обикновени трудови предизвикателства и имат възможност да се изправят пред тях колективно и дори да се договарят с други участници. Чрез играта белгийските синдикални организации успяха да убедят 30 млади работници да се кандидатират за работнически представители.