Равни възможности

Предполага се, че Индустрия 4.0 автоматизира много повтарящи се задачи, изпълнявани предимно от жени, като по този начин повишава качественото съдържание на тяхната работа. Освен това новите технологии могат да компенсират някои от намаляващите физически способности на застаряващата работна сила и да създадат нови възможности за труд за работници с увреждания или хронично болни. Въпреки това, недостатъчното представяне на жените в ключови области на растеж (т.е. работни места, изискващи STEM умения), концентрацията им в нестандартни трудови отношения и размиването на границите между работа и личен живот, както и културните и организационни бариери пред интеграцията на работниците мигранти и на такива с увреждания на работното място пораждат сериозни опасения относно продължаващите или дори влошаващи се неравенства въз основа на пол, възраст и етнически произход. Като цяло, старата „мачо“ култура е трудно преодолима, особено в традиционно ръчни, тежки и доминирани от мъже промишлени условия, където може да създаде пречки пред безопасността и мерките за настаняване на работници с увреждания, болни или възрастни работници, поемането на опасните задачи от дигиталните технологии и плановете за равенство между половете; може дори да създаде пътища за дискриминация срещу ЛГБТ+ хората. В ерата на демографските промени трансформирането на тази култура и приспособяването на условията на труд към нуждите на все подиверсифицирана работна сила са от основно значение за създаването на безопасни, устойчиви и гъвкави работни места, подходящи за бъдещето на труда. 

За да се справят с това предизвикателство, представителите на работниците трябва да се уверят, че новите работни процеси са проектирани чрез интегриране на демографската перспектива; периодичните оценки на задачите и способностите на отделните работници могат да позволят планиране на

кариерното им развитие според техните специфични нужди, като също така се възползват от въвеждането на нови технологии. Представителите на работниците трябва също да насърчават мерки за превенция срещу риска от хронични заболявания на работното място и курсове за обучение и информационни дейности по въпросите на пола; те трябва да повишат осведомеността на работниците по тези теми и да противопоставят потенциалните дискриминационни действия, основани на пол, сексуална ориентация, възраст и етнически или социален произход, чрез подписване на колективни договори в тази област и изготвяне на съвместни планове за действие с ръководството. В рамките на тези планове представителите на работниците трябва да гарантират, че жените са адекватно представени на работните места на всички нива на йерархичната структура; те също трябва да преговарят за въвеждането на инициативи за баланс между професионалния и личния живот, за да се подкрепи работата на жените, хората с увреждания и хронично болните хора. Като цяло представителите на работниците трябва активно да допринасят за създаването на равно организиране и култура на работното място, подкрепяща всички.

Съгласно Закон № 3/2007 испанските компании с повече от 250 служители трябва да договарят с представителите на работниците план за равенство между половете. Пример е Планът за равенство между жените и мъжете (Plan de igualdad entre mujeres y hombres), подписан на 27 септември 2018 г. в Siemens Rail Automation. Планът включва 62 интервенционни мерки в 10 по-широки области:
• Достъп до работа;
• Колективно договаряне по въпросите на пола;
• Обучение;
• Кариерно развитие;
• Политика на заплащане;
• Безопасност и здраве при работа;
• Противодействие на тормоза;
• Противодействие на половото насилие;
• Кампании за повишаване на осведомеността;
• Баланс между работата и личния живот.

Планът също така уточнява звената на компанията, отговорни за извършването на дейностите и тяхното конкретно време. Управителен комитет, съставен от 2-ма корпоративни мениджъри и 2-ма представители на работниците, наблюдава цялостния план, и отговаря за оценката на ефикасността на плана и неговото въздействие върху организацията.
В Швеция асоциациите, представляващи строителни работници (Byggnads) и мениджъри (Byggcheferna), провеждат съвместен проект, наречен „Стоп на мачо културата“, който има за цел да насърчи разнообразието и равенството в сектора. Целта е да се създаде индустрия, в която всички са еднакво добре дошли, независимо от пол, възраст, сексуална ориентация, етнически произход или увреждане. „Стоп на мачо културата“ стартира като национална медийна кампания през 2015 г. в отговор на заплахата от недостиг на работна сила в строителството. По това време 99% от работниците в сектора са мъже, докато по-малко от 10% от мениджърите са жени. Кампанията поставя под въпрос неуместния език, социални норми и изключващо поведение. Чрез реклама в метрото, видеоклипове в социалните медии, статии за дебати, семинари и др., тя има силно въздействие върху индустрията. „Стоп на мачо културата“ вече се изпълнява като проект без ограничение във времето. Това е платформа в общата борба за справедлива и равноправна индустрия. Въпреки че шведската строителна индустрия все още има проблеми с неравенството между половете, различието на правилата и слабото многообразие, проектът „Стоп на мачо културата“ улеснява разработването на нови инициативи за увеличаване на равенството и многообразието. Всички големи компании работят активно по тези въпроси. „Стоп на мачо културата“ ще продължи да разпространява посланието, докато шведската строителна индустрия не стане място, където всеки е с равни възможности.
За повече информация: https://stoppamachokulturen.nu.
През март 2017 г. във фармацевтичната компания Merck Serono беше подписан колективен договор с цел да се придържа към националния „Експериментален проект в подкрепа на включването на хората с увреждания на работните места“ и да създаде съвместна обсерватория за управление на труда, посветена на интеграцията на хората с увреждания. Съгласно италианското законодателство разходите, поети от компаниите за въвеждане на нови технологии и премахване на архитектурни бариери, могат да бъдат частично възстановени от регионалния фонд за заетост на хора с увреждания. Освен това споразумението с Merck Serono уточнява, че Обсерваторията трябва да бъде съставена от представители на компанията, включително „мениджър за хора с увреждания“ и синдикатите, както и да се подкрепя от лекаря по трудова медицина и ръководителя на службата за превенция и защита. След по-малко от една година след споразумението, през 2018 г. Merck Serono подписа споразумение за териториално партньорство с AISM (Италианско дружество за множествена склероза), сдружението на работодателите Unindustria в Рим, фондация ASPHI (насърчаване на включването на хора с увреждания в училище и в работа чрез цифрови технологии) и местни синдикални представители от FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL и UILTEC-UIL, с цел улесняване на набирането на работници, засегнати от множествена склероза, в обекта на компанията в Рим. В рамките на споразумението беше организирана експериментална лаборатория с подкрепата на AISM и внедряването на цифрови технологии, с цел да се даде възможност на работниците и мениджърите действително да изпитат въздействието на определено заболяване върху физическите си способности и да ги накара да симпатизират на колеги, наистина засегнати от болестта. На 8 януари 2020 г. в помещенията на Merck Serono беше подписан Меморандум за разбирателство от региона Лацио, регионалната дирекция на INAIL (Национален институт за застраховане срещу трудови злополуки), местните синдикати и работодателски конфедерации и няколко сдружения на хора с увреждания. Меморандумът се отнася за използването на средства от INAIL за осъществяване, с подкрепата на обществения център по заетостта, на проекти за (ре)интеграция на работното място на хора с увреждания, което предвижда премахване на архитектурни бариери, адаптиране на работни места и организация на обучителни дейности.