Сигурност на работните места

Въпреки че се очаква цифровите технологии да доведат до дългосрочни положителни ефекти върху заетостта, никой не може да постави под въпрос вероятността от продължаване на загубата на работни места в традиционните производствени сектори, където спадът започна още през 70-те години на миналия век, когато търсенето на промишлени стоки започна да се свива, цените на енергията ескалираха, а основните ответни реакции на западните компании бяха под формата на автоматизация и аутсорсинг. Пандемията от COVID-19 допълнително ускори както автоматизацията, така и практиките за аутсорсинг с тежки въздействия, особено върху ниско образованите работници. За да се смекчи подобна негативна тенденция, и ако нейният обрат е малко вероятен, се изисква европейското производство да се стреми към дейности и услуги с по-висока добавена стойност, които са технологично интензивни и изискват преквалификация и повишаване на квалификацията на работниците и служителите. Очакването е това да стимулира производителността на труда и следователно ръста на заетостта.

За да се справят с това предизвикателство, представителите на работниците трябва да поискат повече прозрачност в процесите на информиране и консултиране, които трябва да започнат навреме, за да им позволят да участват с ръководството при вземането на решения относно големи индустриални 

планове, включващи въвеждането на нови технологии и анализ на тяхното въздействие върху работата. В същото време на местно или национално междусекторно ниво се изискват по-добри и споделени решения с участието на организациите на работодателите и публичните власти, за да се гарантира гладък професионален преход (чрез инициативи за обучение, менторство и назначаване на работа) на съкратените в резултат на структурни промени работници.

През 2004 г. Шведската синдикална конфедерация на сините якички (Landsorganisationen i Sverige – LO) и Конфедерацията на шведските предприятия (Svenskt Näringsliv) сключиха споразумение за установяване на мерки за подкрепа в случай на съкращения поради недостиг на работа. По този повод Фондът за преход към заетост (Trygghetsfonden – TSL) беше учреден като съвместен орган, отговарящ за изпълнението на споразумението. TSL е един от 10-те съвета за сигурност на труда в Швеция, създаден от социални партньори и финансиран от работодатели с цел прогнозиране и управление на структурните промени. Решенията на TSL включват насоки за работниците при търсене на нова работа, стартиране на нов бизнес и включване в образователни пътеки. Когато е необходимо, TSL може също да осигури краткосрочни курсове за професионално обучение и валидиране на професионални знания и умения за поддържане на пригодността за заетост на хората. Решенията на TSL се прилагат за всички работни места, изправени пред преструктуриране и обхванати от колективен договор със синдикална федерация, членуваща в LO. Понастоящем председателят на TSL идва от Шведската организация на металоработниците (IF Metall).
Повече информация вижте тук: https://www.tsl.se.
През май 2021 г. в светлината на дигитализацията и технологичния напредък, увеличаващ търсенето на технически и меки умения (напр. креативност, гъвкавост, критично мислене и т.н.), белгийските синдикати и асоциацията на работодателите в металната индустрия преструктурираха напълно секторния междупрофесионален фонд, създаден през осемдесетте години на миналия век. Ето защо, новият фонд „Mtech+“ беше създаден, за да подпомогне работниците при оценката на собствените им кариерни пътеки и участието в планове за професионално развитие, които потенциално надхвърлят текущите им работни места и се развиват в посока на техните таланти и интереси. Освен това фондът има за цел да насърчи компаниите да приемат дългосрочна политика за своите служители с фокус върху устойчива пригодност за заетост (както в рамките на компанията, така и извън нея), ангажирано лидерство и достоен труд. Финансирането на „Mtech+“ се договаря на всеки две години от секторните социални партньори. Понастоящем то възлиза на 0,32% от брутното възнаграждение на всеки служител, към което се добавят допълнителни вноски, обикновено договорени на местно ниво. Ресурсите на „Mtech+“ са насочени към финансиране на инициативи за обучение и обучение на отделни работници или групи от тях (както сини якички, т.е. работници, така и бели якички – служители), както и търсещи работа и студенти, за да се улеснят устойчивите и качествени професионални преходи и кариерни пътеки. За тази цел, в допълнение към финансирането на конкретни проекти на корпоративно ниво, „Mtech+“ изгради някои всеобхватни секторни инструменти, включително: така наречената „кариерна сметка“ от 1000 евро на всеки работник в сектора, която да се използва за заплащане на курсове или други инициативи за обучение и наставничество, които могат да бъдат избирани свободно от самите работници и посещавани извън работно време; както и фонд, изцяло посветен на преквалификацията на работниците, за да ги подготви за бъдещите предизвикателства на труда.
За повече ионформация: https://mtechplus.be/.
На 8 юли 2021 г. беше подписано споразумение от фармацевтичната компания Bayer и представители на работниците относно последиците за заетостта от спирането на производствения обект във Филаго, в района на Бергамо. По-специално, страните се споразумяха относно формулирана стратегия за осигуряване на приемственост в работата и заплащането на участващите 46 служители. Съгласно споразумението на ниво компания, някои служители ще бъдат прехвърлени в други производствени звена или предприятия в Bayer Group, докато на други ще бъде предоставена подкрепа при преместване (към други местни компании) и процеси за ранно пенсиониране. За да се улесни както вътрешната групова мобилност, така и пътищата за преместване, страните се споразумяха за план за повишаване на квалификацията, съобразен с нуждите на приемащите звена и предприятия. Планът за обучение ще бъде финансиран от Bayer и ако надвишава 40 часа, разходите за времето за обучение ще се поемат по равно от компанията и от работниците. Освен това, експертите на Bayer ще бъдат отговорни за подпомагане на работниците в търсенето на нова работа (например, като им помагат да съставят своите автобиографии) и за извършването на услуги за намиране на работа, като работят в мрежа с местни компании и избират съответните свободни работни места, също с помощта на асоциацията на местните работодатели. По подобен начин, през декември 2020 г. беше подписано друго споразумение от металообработващата компания Laika Caravans и представители на синдикатите относно ангажимента на компанията да наеме 60 работници в процес на временно освобождаване, идващи от друга компания в района. Това споразумение беше особено предпочитано от регион Тоскана, който предостави стимули за наемане и безвъзмездни средства за повишаване на квалификацията.